اثر جايگزيني كربوكسي متيل سلولز(CMC)بر روي ويژگيهاي شيميايي و بافت سوسيس آلماني | Maxon

Share

» :: اثر جايگزيني كربوكسي متيل سلولز(CMC)بر روي ويژگيهاي شيميايي و بافت سوسيس آلماني


در فرمولاسيون فرآورده هاي گوشتي سوسيس و کالباس، مواد متعددي با هدف بهبود خصوصيات بافت، تغذيه اي و رنگ مورد استفاده قرار مي گيرد که در بين اين مواد، کربوکسي متيل سلولز يکي از اين گزينه ها مي باشد.
مواد و روش ها: در اين پژوهش از کربوکسي متيل سلولز در سطوح 0.07، 0.14، 0.21 و 0.28 درصد بعنوان جايگزين پلي فسفات مورد استفاده در فرمولاسيون سوسيس آلماني استفاده گرديد. نمونه ها در سه محموله تهيه شد و فرآيند حرارتي پخت را در دماي 80 درجه سانتي گراد به مدت 45 دقيقه سپري کردند. در ادامه تيمارهاي توليد شده تحت تجزيه شيميايي و آزمون بافت قرار گرفتند. داده هاي حاصل توسط نرم افزار Mini Tab و طرح Glm آناليز گرديدند.
يافته ها: نتايج آزمون شيميايي نشان داد که کليه ويژگي هاي مورد ارزيابي با ويژگي هاي استاندارد مطابقت دارد و کليه تيمارها از نظر ميزان نيروي برش و انرژي مورد نياز براي برش، اختلاف معناداري با يکديگر ندارند. اما از نظر ميزان نيروي برش تيمارهاي حاوي 0.14 و 0.28 درصد کربوکسي متيل سلولز داراي بالاترين مقدار و از نظر انرژي مورد نياز براي برش نيز، تيمارهاي حاوي 0.14 و 0.21 درصد کربوکسي متيل سلولز داراي بيشترين مقدار مي باشند.
نتيجه گيري: بررسي نتايج آزمون بافت توسط دستگاه بافت سنج نشان داد که تيمار حاوي 0.14 درصد کربوکسي متيل سلولز در مجموع از نظر خصوصيات بافتي نسبت به ديگر تيمارها مطلوب تر بوده است........
در ادامه با ما همراه باشید تا با پرداخت مبلغی اندک به کلیه اطلاعات ارزشمند این فایل دسترسی پیدا کنید و حمایتی باشد از ما تا بتوانیم محصولات درخور و شایسته ی دیگری به شما عزیزان ارائه بدهیم.
با تشکر از شما دوست عزیز
خرید و دانلود محصول

1397/04/13
بافت , پلی فسفات , خصوصیات شیمیایی , سوسیس , کربوکسی متیل سلولز , صنایع غذایی , CMC